Przedstawiona oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i do przedsiębiorców. Zróżnicowanie oferty zapewnić ma jej optymalne dostosowanie do potrzeb Klienta.

Doraźne porady prawne
Osoby fizyczne mogą skorzystać z oferty w zakresie doraźnych porad prawnych, polegających na wyjaśnieniu treści przepisów prawa, zdiagnozowaniu sytuacji prawnej osoby zwracającej się o poradę oraz wskazaniu optymalnego sposobu działania.

Doraźne porady prawne udzielane są bezpośrednio (ustnie) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Pisemne opinie i projekty dokumentów
Opinie prawne sporządzane na piśmie są preferowaną formą pomocy prawnej udzielanej przy rozwiązywania złożonych zagadnień prawnych, wymagających analizy dokumentów bądź akt sądowych. Ich zaletą jest większy stopień precyzji, możliwość zaproponowania większej ilości alternatywnych rozwiązań wraz ze wskazaniem ich wad i zalet oraz dokładne przytoczenie treści przepisów prawa znajdujących zastosowanie.

Z oczywistych względów wyłącznie w formie pisemnej mogą być opracowane projekty dokumentów (umów, statutów, regulaminów, oświadczeń), zapewniających maksymalne zabezpieczenie interesów Klienta.
Zastępstwo procesowe
Oferta zastępstwa procesowego obejmuje wszelkie rodzaje postępowań sądowych, administracyjnych oraz postępowań z zakresu zamówień publicznych. Obejmuje ona w szczególności sprawy cywilne i rodzinne (procesowe i nieprocesowe), sprawy gospodarcze, sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W sprawach karnych możliwe jest zarówno zlecenie obrony (w postępowaniu przygotowawczym i sądowym), jak i pełnienia czynności pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

W zakresie spraw administracyjnych oferuję zastępstwo zarówno w postępowaniu przed samymi organami administracji publicznej, jak i przed sądami administracyjnymi. Oferta pomocy w ramach postępowań z zakresu zamówień publicznych obejmuje występowanie przed zamawiającym, jak i przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Oferuję także pomoc prawną w sprawach objętych tzw. przymusem adwokackim, to jest zastępstwo procesowe przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak i Trybunałem Konstytucyjnym. Zleceniu zastępstwa procesowego towarzyszą okresowe konsultacje związane z prowadzoną sprawą. Zastępstwo procesowe obejmuje także sporządzanie – stosownie do potrzeb – pism i oświadczeń procesowych.
Stała opieka prawna
Oferta w zakresie stałej opieki prawnej dostosowana jest przede wszystkim do potrzeb przedsiębiorców. Polega na stałej pomocy we wszelkich zagadnieniach związanych ze stosowaniem prawa, w formie dyżurów w siedzibie Klienta bądź w formie doraźnych konsultacji.

Stanowi optymalną formułę współpracy dla Klientów, którym ze względu na charakter prowadzonej działalności potrzebna jest stała pomoc prawna, wykraczająca poza doraźne przypadki.

Wśród korzyści związanych zleceniem stałej opieki prawnej należy wymienić :
niższe koszty usług niż przy doraźnych zleceniach,
możliwość lepszego skalkulowania wydatków przeznaczanych na pomoc prawną,
możliwość ustalenia regularnych dyżurów w siedzibie Klienta,
lepszą znajomość problemów, spraw wewnętrznych i specyfiki Klienta,
możliwość informowania Klienta o zmianach w prawie
(„wyprzedzanie problemów”),
możliwość sygnalizowania Klientowi nieprawidłowości w jego działaniu,
szybszy czas reakcji na potrzeby Klienta.
Stała opieka prawna udzielana jest na podstawie pisemnej umowy, zawieranej na dowolny okres.
Wsparcie w negocjacjach handlowych
Pomoc prawna może być też świadczona w postaci reprezentowania interesów klienta podczas negocjacji handlowych, postępowań przed sądami polubownymi, negocjacji ugodowych o przedprocesowych.

Wsparcie może polegać na samodzielnym zastępowaniu Klienta.
Szkolenia i warsztaty prawne
Doświadczenie w pracy dydaktycznej pozwoliło na poszerzenie oferty o prowadzenie szkoleń i warsztatów prawniczych. Prezentacja zagadnień prawniczych interesujących klienta może mieć charakter wykładu, wspólnej analizy zagadnień praktycznych (tzw. „kazusów”) bądź udzielania odpowiedzi na pytania uczestników.
 
 
 
 
O kancelariiO mnieOfertaWspółpracaKontakt
realizacja : noveo interactive
Materiały przedstawione na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny. Żadnej z informacji przedstawionej na stronie nie należy traktować jako porady prawnej, reklamy, bądź zachęty do udzielenia konkretnego zlecenia. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prawnej proszone są o kontakt bezpośredni, lub o kontakt za pośrednictwem telefonu, faksu bądź poczty elektronicznej.